01 ஜூலை, 2015

உழைப்பே உயர்வு!

உழைப்பை ஊக்குவிக்கும் இஸ்லாம் உழைப்பாளிகளுக்கு சிறந்த ஒரு ஸ்தானத்தை வழங்கியுள்ளது .
  • பாடுபடாமலே பணமா?
  • கஷ்டப்படாமலேயே காசா?
  • உழைக்காமலேயே ஊதியமா? நோ..
கேட்க..பதிவிறக்கம் செய்ய..