03 ஜூலை, 2015

அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!

அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
தொடர் உரை. சில காணொளிகள்!