31 ஜனவரி, 2014

எல்லாம் நன்மைக்கே!

 மவ்லானா எஸ்.எஸ். அஹ்மது பாகவி ஹழ்ரத் கிப்லா அவர்களின் ஜும்ஆ உரை (31-01-2014)