07 ஜனவரி, 2014

மீலாதின் தாத்பரியம்

மவ்லானா எஸ். எஸ். அஹ்மது பாகவி ஹழ்ரத் கிப்லா ஜும்ஆ உரை 
      (03-01-2014)