29 நவம்பர், 2013

தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் நன்மையும் நாசமும்

எஸ்.எஸ். அஹமது பாகவி

மவ்லானா அல்ஹாஜ் எஸ். எஸ் அஹ்மது ஹழ்ரத் அவர்கள்