15 நவம்பர், 2013

இஸ்லாத்தில் இயற்கை மீறல் இல்லை

மவ்லானா எஸ்.எஸ். அஹ்மது பாகவி ஹழ்ரத் கிப்லா