16 ஆகஸ்ட், 2013

நபிமார்கள்- ஒரு சிறு குறிப்புநோயின் மூலம் சோதிக்கப்பட்ட நபி
ஹழ்ரத் அய்யூப் (அலை)

முதன்முதலில் கவசங்கள் செய்த
நபி ஹழ்ரத் தாவூது (அலை)

நெருப்புக்குண்டத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட நபி
ஹழ்ரத் இப்றாஹீம் (அலை)

சட்டையின் மூலம் கண்பார்வை பெற்ற நபி
ஹழ்ரத் யாகூப் (அலை)

முதன் முதலில் ரேசன் முறையை அறிமுகம் செய்த நபி
ஹழ்ரத் யூசுப் (அலை)

மீன் வயிற்றுக்குள் சென்று திரும்பிய நபி
ஹழ்ரத் யூனுஸ் (அலை)

காற்றின் மூலம் ஆகாயப் பயணம் செய்த நபி
ஹழ்ரத் சுலைமான் (அலை)

ரம்பத்தால் அறுக்கப்பட்டு ஷஹீதாக்கப்பட்ட நபி
ஹழ்ரத் ஜகரிய்யா (அலை)

உயிருடன் வானுலகம் உயர்த்தப்பட்ட நபி
ஹழ்ரத் ஈஸா (அலை)

நபி மார்களின் இறுதியான 
நபி ஹழ்ரத் முஹம்மது (ஸல்)