17 ஆகஸ்ட், 2013

பத்ரு சஹாபாக்கள் (ரலியல்லாஹூ அன்ஹூம்)பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அல்லாஹூம்ம இன்னா நஸ்அலுக்க வநத்தவஸ்ஸலு இலைக்க பிஹபீபிக்க வநபிய்யிக ஸைய்யிதினா வமவ்லானா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம்.
வ ஸைய்யிதினா அபீபக்கரிஸ் ஸித்தீக் ரலி
வ ஸைய்யிதினா உமரப்னில் கத்தாப் ரலி
வ ஸைய்யிதினா உஸ்மானிப்னி அகுப்குபான் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அலிய்யிப்னி அபீதாலிப் ரலி
வ ஸைய்யிதினா தல்ஹதப்னி உபைதில்லாஹ் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூபைரிப்னில் அவாம் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஃதிப்னி அபீவக்காஸ் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஈதிப்னி ஸைத் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அப்திர்ரஹ்மானிப்னி அவ்குபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீஉபைததப்னில் ஜர்ராஹ் ரலி


வ ஸைய்யிதினா உபைய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அக்னஸ ரலி
வ ஸைய்யிதினா அர்கம ரலி
வ ஸைய்யிதினா அஸ்அத ரலி
வ ஸைய்யிதினா அனஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அனஸத ரலி
வ ஸைய்யிதினா உனைஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அவ்ஸின் - 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா இயாஸின் - 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா புஜைரின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா பஹ்ஹாஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா பராஇன் ரலி
வ ஸைய்யிதினா பஸ்பஸத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா பிஷ்ரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா பஷீரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா பிலாலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா தமீமின் - 3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸாபித்தின் - 5 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஃலபத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸக்பின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா ஜாபிர் -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஜப்பாரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஜப்ரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஜூபைரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹாரிஸ்  -11 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹாரிஸத்த - 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹாதிபின்  -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹூபாபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹபீபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹராமின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா ஹூரைஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹூஸைனின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹம்ஸத்த – 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா காரிஜத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா காலிதின் - 2 ருலி
வ ஸைய்யிதினா கப்பாபின் - 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா குபைபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கிதாஷின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கிராஷின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா குரைமின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கல்லாதின் - 4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா குலைதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கலீகுபத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹூனைஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கவ்வாத்தின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கவ்லிய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா தக்வான ரலி
வ ஸைய்யிதினா திஷ்ஷிமாலைனி ரலி
வ ஸைய்யிதினா ராஷிதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ராகுபிஇன்-5 ரலி


வ ஸைய்யிதினா ரிப்இய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ரபீஇன் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ரபீஅத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா ருகைய்லத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா ரிகுபாஆ-4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஜியாத்-3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஜைத்-6 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸாலிம்-2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸாயிப் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸப்ரா ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூராக்கா-2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஃதின்-11 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஈதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூப்குயான ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸலமத்த-3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸலீத்தின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூலைமின் -4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸிமாகின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸினானின்-2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸஹ்லின்-4  ரலி


வ ஸைய்யிதினா ஸூஹைலின் -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸவாதின் -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூவைபித்தின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூஜாயின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஷரீக்கின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஷம்மாஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூபைஹின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸகுபவான ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸய்பிய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஸூஹைபி;ன் ரலி

வ ஸைய்யிதினா ழஹ்ஹாக்-2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ழம்ரத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா துiகுபலின்-3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா துலைபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா லுஹைரிப்னிராபிகுஇப்னி அதிய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஆஸிமின்-4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஆகிலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஆமிரின்-8 ரலி
வ ஸைய்யிதினா அப்பாதின்-2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா உபாதா ருலி

வ ஸைய்யிதினா   அப்தில்லாஹ்-26 ரலி
வ ஸைய்யிதினா   அப்திர் ரஹ்மான் ரலி
வ ஸைய்யிதினா   அப்த ரப்பிஹி ரலி
வ ஸைய்யிதினா   அப்தத ரலி
வ ஸைய்யிதினா   அப்ஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா   ஆயிதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா   உபைதின்-4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா   உபைதத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா   இத்பான ரலி
வ ஸைய்யிதினா   உத்பத்த -3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா   உஸ்மான ரலி

வ ஸைய்யிதினா அஜ்லான ரலி
வ ஸைய்யிதினா அதிய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா இஸ்மத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா உஸைமத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அதிய்யத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா உக்பத்த – 4 ரலி
வ ஸைய்யிதினா உக்காஷத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அம்மாரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா உமாரத்த – 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா அம்ரின் - 11 ரலி
வ ஸைய்யிதினா உமைரின் - 5 ரலி
வ ஸைய்யிதினா அவ்குபின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா உவைமின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா இயாழின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா கன்னாமின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா குபாகிஹின்; ரலி
வ ஸைய்யிதினா பர்வத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா கதாதத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா குதாமத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா குத்பத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா கைஸின் - 3 ரலி
வ ஸைய்யதினா கஃபின் -2 ரலி

வ ஸைய்யிதினா லிப்தத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா மாலிகின் - 8 ரலி
வ ஸைய்யிதினா முபஷ்ஷிரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஜத்தரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஹர்ரரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஹ்ரிஜின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஹம்மதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா மித்லாஜின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா மர்ஸதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா மிஸ்தஹின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா மஸ்ஊதின் - 6 ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஸ்அபின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஆதின் - 5 ரலி
வ ஸைய்யிதினா மஃபதின் - 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஅத்திபின் - 3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா மஃகலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா மஃமரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா மஃனின் 2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா முஅவ்விதின் -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா மிக்தாதின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா முலைலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா முன்திரின் - 3 ரலி
வ ஸைய்யிதினா மிஹ்ஜஇன் ரலி
வ ஸைய்யிதினா நழ்ரின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா நுஃமான -7 ரலி
வ ஸைய்யிதினா நுஅய்மான ரலி
வ ஸைய்யிதினா நவ்பகுலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹானியின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹூபைலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா ஹிலாலின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா வாகிதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா வதகத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா வதீஅத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா வஹ்பின் -2 ரலி
வ ஸைய்யிதினா யஜீத – 6 ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ அய்யூப ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபில் அஃவரி ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஹப்பத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஹன்னத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஹபீபின் ரலி

வ ஸைய்யிதினா அபீ ஹூதைபகுத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஹஸனின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ காரிஜத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ கல்லாதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ குஸைமத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ தாவூத ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ துஜானத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஸப்ரத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஸலீத்தின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஸலமத்த ரலி

வ ஸைய்யிதினா அபீ ஸினானின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஷைகின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ஸிர்மத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ ழய்யாஹின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ தல்ஹத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ அகீலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ கதாத்தத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ கைஸின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ கப்ஷத்த ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ லுபாபத்த ரலி

வ ஸைய்யிதினா அபீ மக்ஷிய்யின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ மர்ஸதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ மஸ்ஊதின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபீ முலைலின் ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபில் ஹய்ஸமி ரலி
வ ஸைய்யிதினா அபில் யஸ்ரி ரலி

அல்லாஹூம் மக்ழி ஹாஜாத்தினா பிஹக்கி அஸ்ஹாபில் பத்ரிய்யீன ரிழ்வானுல்லாஹி தஆலா அன்குல்வி வாஹிதிம் மின்ஹூம் அஜ்மஈன் வஸல்லம தஸ்லீமன் கஸீரன் கஸீராஹ் வல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.