16 ஆகஸ்ட், 2013

இல்லவே இல்லை!1. சவூதி அரேபியாவில் நதிகளே இல்லை.
2. ஆப்கானிஸ்தானில் ரயில்களே இல்லை
3. ஆப்பிரிக்காவில் புலிகளே இல்லை.
4. அல்போனியாவில் மதங்களே இல்லை.
5. மண்ணுளி பாம்பிற்கு கண்களே இல்லை.
6. யானையின் துதிக்கையில் எலும்புகளே இல்லை.
7. யமுனை  நதி கடலில் கலப்பதே இல்லை.
8. முதலைக்கு நாக்கே இல்லை.
9. நண்டுக்கு தலையே இல்லை.
10. வெளவாலுக்கு பார்வையே இல்லை.
11. வண்ணத்துப் பூச்சிக்கு வாயே இல்லை.
12. நியுஸிலாந்தில் காகமே இல்லை.
13. உண்மை உழைப்பிற்கு தாழ்வே இல்லை.
14. முயற்சியின் பயணத்திற்கு முடிவே இல்லை.
15. கல்விக்கு முடிவே இல்லை.