17 ஆகஸ்ட், 2013

திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்ட 25 நபிமார்களின் பெயர்கள்1. ஆதம்         அலைஹிஸ்ஸலாம்
2. இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம்
3. நூஹ்         அலைஹிஸ்ஸலாம்
4. சாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம்
5. ஹுது        அலைஹிஸ்ஸலாம்


6. இப்ராஹும் அலைஹிஸ்ஸலாம்
7. லூத்;                அலைஹிஸ்ஸலாம்
8. இஸ்மாயீல் அலைஹிஸ்ஸலாம்
9. இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம்
10. யஃகூப்         அலைஹிஸ்ஸலாம்


11. யூசுப்         அலைஹிஸ்ஸலாம்
12. அய்யூப்; அலைஹிஸ்ஸலாம்
13. ஷீஐப்        அலைஹிஸ்ஸலாம்
14. ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம்
15. மூஸா        அலைஹிஸ்ஸலாம்


16. அல்யஸஃ     அலைஹிஸ்ஸலாம்
17. துல்கிப்லி     அலைஹிஸ்ஸலாம்
18. தாவூத்            அலைஹிஸ்ஸலாம்
19. சுலைமான்; அலைஹிஸ்ஸலாம்
20. இல்யாஸ்       அலைஹிஸ்ஸலாம்


21. யூனுஸ்; அலைஹிஸ்ஸலாம்
22. ஜகரிய்யா அலைஹிஸ்ஸலாம்
23. யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம்
24. ஈஸா        அலைஹிஸ்ஸலாம்
25.  முஹம்மது சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம்