11 அக்டோபர், 2012

துல்ஹஜ், குர்பானி


இந்த வாரம் ஜும் ஆ உரையின் அம்சங்கள் :

  • துல்ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்பும் 
  • அவற்றில் ஆற்றவேண்டிய அமலும்
  • குர்பானியின் சிறப்பு 
  • அதன் சட்டங்கள் 
  • அதில் அடங்கியுள்ள ஆத்மார்த்தமான தத்துவங்கள், 
  • குர்பானியின் வரலாறு 

 இவற்றை உள்ளடக்கி இரு உரைகள் தரப்பட்டுள்ளன. தங்களின் மேலான ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.


  1. துல்ஹஜ்: சிறப்பும் செய்யவேண்டிய அமலும் 

    2. உயிர் கொடுத்து உயிர் காப்போம்