19 ஆகஸ்ட், 2012

ஸதகதுல் ஃபித்ரு


ஸதகதுல் ஃபித்ரு அது கடமையாக்கப்பட்ட்தின் காரணம்
அது யாருக்கு கடமை? எப்போது கடமை?