26 ஜூன், 2012

எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு…


எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு
எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு
எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு
அல்லா ஒருவனே துணை நமக்கு
துணை நமக்கு…


ஆற்றல் எல்லாம் கொண்டவனாம் அன்பு
அருள் மழை எங்கும் பொழிபவனாம் (இசை)
மாற்றம் எல்லாம் செய்பவனாம் நல்ல
மான் புகழ் தந்து காப்பவனாம்
காற்றும் மழையும் கதிரவனும்
காற்றும் மழையும் கதிரவனும்
ஆற்றும் பணிகள் எல்லாம்
அவன் செயலாம்
அந்த வல்லோன் இறைவனை நாம்
வணங்கிடுவோம் அவன்
வான் மறை வழி உணர்ந்து வாழ்ந்திடுவோம்


எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு…


பார்க்கும் பார்வை அவனாகும் அந்த
பார்வைக்கு ஒளியும் அவனாகும்
தீர்ப்பு நாளின் பதியாகும் அவன்
தீர்ப்பே நமக்கு கதியாகும்
கேட்க்கும் கடமை நம்மிடத்தில்
கேட்க்கும் கடமை நம்மிடத்தில்
கொடுக்கும் உரிமையோ அவனிடத்தில்
அந்த தூயோன் ரஹ்மானை
தொழுதிடுவோம் அவன்
திருக் குறுஆன் வழியில் நடந்திடுவோம்


எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு
எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு
அல்லா ஒருவனே துணை நமக்கு
துணை நமக்கு…


எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு…