23 மார்ச், 2012

ஆதி ஏகன் தூதரே





ஆதி ஏகன் தூதரே
ஜோதியாம் நபி தாஹாவே
நானும் காண, நாளும் காண
ஆசையாய் அழைக்கின்றேனே!

அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யாரஸூலல்லாஹ்!
அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ்!

இருள் படிந்த இதயம் யாவும்
உங்கள் வரவால் ஒளிர்ந்ததே
அன்பே அருளே அழகே அமுதே
அஹ்மது யா நபி ஸலாம்-2       (ஆதி)



பொருள் விரிந்த புண்ணிய வேதம்
உங்கள் வரவால் மலர்ந்ததே!
பொங்கும் பொழிவே பூவின் உயிரே
பூமான் யா நபி ஸலாம்!-2   (ஆதி)

பாவை இனமே பாவம் உங்கள்
வரவால்தானே நிமிர்ந்ததே!
பரிவின்னுருவே கனிவின் திருவே
ஹாத்தம் யா நபி ஸலாம்-2   (ஆதி)

பொன்னும் மணியும் யாவும் உங்கள்
வரவால்தானே மின்னுதே!
சங்கை தங்கும் சாந்தம் தவழும்
சர்தார் யா நபி ஸலாம்-2   (ஆதி)

விண்ணும் மண்ணும் மதியும் உங்கள்;
வரவால்தானே மிளிர்ந்ததே!
சொல்லும் செயலும் கந்தம் கமழும்
கண்மணி யா நபி ஸலாம்-2    (ஆதி)