11 பிப்ரவரி, 2012

அழுக்கில் கிடந்து புரளாதே
அழுக்கில் கிடந்து புரளாதே

அச்சம் கொண்டு மிரளாதே

நகத்தைப் பல்லால் கொறிக்காதே

நாளும் சோம்பல் முறிக்காதே

துரும்பை எடுத்து கடிக்காதே

சும்மா செடியை ஒடிக்காதே 


கண்ட இடத்தில் துப்பாதே

கருத்தாய் இருக்க தப்பாதேபிறரை என்றும் திட்டாதே

பெரியோர் முன்னால் கத்தாதே

பாதையை அசுத்தம் செய்யாதே

படித்தவற்றை மறக்காதே