03 பிப்ரவரி, 2012

பெண் குழந்தை பெயர்கள் A-B-C-D

A


அதீபா ADEEBA
أديبة நாகரீகமானவள் , அறிவொழுக்கம் நிறைந்தவள் 

அஃபீஃபா AFEEFA
عفيفة கற்புள்ள தூய்மையான 


அஃப்ராஹ் AFRAAH
أفراح மகிழ்ச்சி 

அலிய்யா ALIYYA
علية உயர்ந்தவள் - மகத்தானவள்  - நபிதோழி ஒருவரின் பெயர் 

அல்மாசா ALMAASA
ألماسة வைரம் 

அமீனா AMEENA
أمينة நம்பிக்கைகுரியவள்

அமீரா AMEERAAMNIYYA
أميرة இளவரசி- பணக்காரி

அம்னிய்யா AMNIYYA
أمنية ஆசை- விருப்பம் 

அன்பரா ANBARA
عنبرة அம்பர் வாசனையுள்ள 

அனீசா ANEESA
أنيسة நற்பண்புகளுள்ளவள்; - கருணையுள்ளவள்-; நபித்தோழியர் சிலரின் பெயர் 

அகீலா AQEELA
عقيلة புத்திசாளியானவள்- காரணத்தோடு பரிசளிக்கப்பட்டவள்- நபித் தோழி ஒருவரின் பெயர் 

அரிய்யா ARIYYA
أرية ஆழ்ந்த அறிவுள்ளவள் 

அஸீலா ASEELA
أصيلة சுத்தமான - பெருந்தன்மையின் - பிறப்பிடம் 

அஸ்மா ASMAA
أسماء பெயர்கள் (அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ; மகள்களில் ஒருவரின் பெயர்) 

அதிய்யா ATIYYA
عطية நன்கொடை - பரிசு 

அவ்தா AWDA
عودة திரும்பச் செய்தல் - பலன் 

அளீமா ALEEMA
عظيمة மகத்தானவள் - உயரமானவள் - புகழ்மிக்கவள்

அஸீஸா AZEEZA
عزيزة பிரியமானவள் - பலம் பொறுந்தியவள்

அஸ்ஸா AZZA
عزة மான் - நபித்தொழியர் சிலரின் பெயர் 

ஆபிதா AABIDA
عابدة வணங்க கூடியவள் 

ஆதிலா AADILA
عالة நேர்மையானவள் 

ஆயிதா AAIDA
عائدة சுகம் விசாரிப்பவள் - திரும்பச் செய்பவள் ; - பலன் 

ஆயிஷா AAISHA
عائشة உயிருள்ள - முஃமின்களின் அன்னையரின் ஒருவர் ; மற்றும் பல நபிதோழியரின் பெயர் 

ஆமினா AAMINA
اَمية அமைதி நிறைந்தவள் ; - நாயகம் ஸல்லல்லாஹு; அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் தாயார் பெயர் 

ஆனிசா AANISA
أنسة நற்பண்புகளுள்ளவள்

ஆரிஃபா AARIFA
عارفة அறிமுகமானவள் 

ஆஸிமா AASIMA
عاصمة பாதுக்காப்பானவள் ; - தீய செயல்களிருந்து விலகியவள் 

ஆசியா AASIYA
اَسية ஃபிர்அவ்னின் மனைவியின் பெயர் - மிகச் சிறந்த நான்கு பெண்மணிகளுள் ஒருவர் 

ஆதிஃபா AATIFA
عاطفة இரக்கமுள்ளவள் - பிரியமுள்ளவள்

ஆதிகா AATIKA
عاتكة தூய்மையானவள் ;. நபிதோழியரின் சிலரின் பெயர் B

பத்திரிய்யா BADRIYYA
بدرية பூரண சந்திரன்- பதினாளாம் நாள்; இரவின் பிறை 

பஹீஜா BAHEEJA
بهيجة சந்தோஷம்- மகிழ்ச்சியானவள் 

பஹிரா BAHEERA
بهيرة புகழ் பெற்றவள் 

பாஹியா BAHIYYA
باهية ஒளிரும் முகமுடையவள் 

பஹிய்யா BAHIYYA
بهية ஒளிரக் கூடிய அழகான 

பய்ளா BAIDAA
بيضاء வெண்மை - பிரகாசம் 

பல்கீஸ் BALQEES
بلقيس சபா நாட்டு அரசியின் பெயர் 

பரீய்யா BARIYYA
بريئة குற்றமுள்ளவள்

பஸீரா BASEERA
بصيرة விவேகமானவள் - புத்திநிறைன்தவள் 

பஷிரா BASHEERA
بشيرة நற்செய்தி சொல்பவள் 

பஸ்மா BASMA
يسمة புன்முறுவல் 

பஸ்ஸாமா BASSAAMA
بسامة மிகவும் புன்முறுவலிப்பவள் 

பாஹிரா BAAHIRA
باهرة மரியாதைக்குரியவள் 

பாசிமா BAASIMA புன்முறுவலிப்பவள்

புரைதா URAIDA
بريدة குளிரான 

புஸ்ரா BUSHRA
بسرة நற்செய்தி 

புஃதைனா BUTHAINA
بثينة அழகானவள் - நபித்தோழி ஒருவரின் பெயர் 

 

D

தாமிரா DAAMIRA
ضامرة மெலிந்தவள் 

தானியா DAANIYA
دانية அருகிலுள்ளவள் 

தலாலா DALAALA
دلالة வழிகாட்டுபவள் 

தீனா DEENA
دينة கீழ்படிந்த 

தாஹிரா DHAAHIRA
ظاهرة ஆச்சரியமான 

ஃதாகிரா DHAAKIRA
ذاكرة (அல்லாஹ்வை) நினைப்பவள் 

ஃதஹபிய்யா DHAHABIYYA
ذهبية தங்கமானவள் 

ஃதகிய்யா DHAKIYYA
ذكية புத்தி கூர்மையானவள் 

ளரீஃபா DHAREEFA
ظريفة நேர்த்தியானவள் 

தியானா DIYAANA
ديانا நம்பிக்கை மார்க்கம் 

ளுஹா DUHA
ضهى முற்பகல்

துர்ரா DURRA
درة ஒருவகை பச்சைக்கிளி முத்து - நபித்தொழியர் சிலரின் பெயர் 

துர்ரிய்யா DURRIYYA
درية மின்னுபவள்