19 நவம்பர், 2011

பாபர் மசூதி—பாரதப் பெண்

பாபர் மசூதிபாரதப் பெண்
பாபர் மசூதியும் பாரதப் பெண்ணும்
ஒன்றுதான்…
 
‘இடிக்க’ த்தான் வருவார்கள்
‘கட்ட’ மாட்டார்கள்மின்னல்
சீ…வானம் ரொம்ப மோசம்

பூமிப்பெண் குளிக்கும்போது
போட்டோ எடுக்கிறான்

 


பிள்ளையார் பால் குடிக்கிறார்?
படைத்தவன்
படைப்புகளுக்கு
அமுது படைப்பதுதான் வழக்கம்..
ஆனால்
படைப்புகளெல்லாம் சேர்ந்து
அவர்களின் ‘படைப்பு’க்கு
அமுது படைப்பது
மிகப்பெரும் கலக்கம்!
            --சதக் மஸ்லஹி.


பால் குடித்தது உண்மையா ?

....................''அப்போதுதான் இடியென தாக்கும் அந்த செய்திக் கிடைத்தது. அதாவது சில விஞ்ஞானிகள் ஏதோ நிறமூட்டிய பாலை கொடுத்த போது பால் சிலையில் துளியாக இருந்ததைக் கொண்டு மயிர்துளைவிளைவு மற்றும் மேற்பரப்பு இழுவிசை என்பவற்றின் ஊடாக ஏதோ விளக்கமளித்து விட்டனராம். திரவ மூலக்கூறுகளை பிணைத்திருக்கும் மேற்பரப்பிழுவிசையினால்(surface tension) புவிஈர்ப்பினையும் மீறி பால் மேலேத் தள்ளப் பட அங்கிருந்து மயிர்த்துளை விளைவினால்(capillary action) பால் தொடர்ந்தும் உள்ளே செல்கின்றது என்பதே இவ்விளக்கமாகும்.

விண்வெளியில் புவியீர்ப்பு புறக்கணிக்கத் தக்க அளவில் தொழிற்படும் இடத்தில் திரவப் பானங்களை பருக மேற்படி மேற்பரப்பிழுவிசையை அவர்கள் பயன்படுத்த நாம் பிள்ளையாரைப் பால் குடிக்க வைக்க பயன் படுத்துகிறோம் இன்னதென்று தெரியாமலே.
தாவரங்களில் காழ் இழையம் வழியே தொடர்ச்சியாய் நீர் உட்செல்வதிலும்
(சாற்றேறம்) மேற்படி விடயங்கள் பங்களிக்கின்றன.''
                                     
                                        மேலதிக தகவலுக்கு   க்ளிக் செய்யவும்