15 நவம்பர், 2011

கான் பாகவி: திருப்புமுனையாகும் புனிதப் பயணம் - 1

கான் பாகவி: திருப்புமுனையாகும் புனிதப் பயணம் - 1 இஸ்லாத்தின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதத்தில் சிறப்புக்குரியவை . புனித ஹஜ் கடமை எல்லா...