11 செப்டம்பர், 2011

sadhak about madrasa oppilan


ஏற்றமான மதரஸாவிற்கு ஏழு அம்சத் திட்டம்

1.தீனியாத் பாடத்திட்டம்
2.தஜ்வீத் முறையுடன் குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி
3.நுழைவுப் படிவம்
4.நுழைவு மற்றும் மாதாந்திரக் கட்டணங்கள்(ரசீதுடன்)
5.சீருடை(மாணவர்களுக்கு ஜிப்பா மற்றும் பைஜாமா;
மாணவிகளுக்கு மக்கன்னா
6.குறைந்தது 1 மணி நேரப் பாடம்
7.20 மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர்.