12 செப்டம்பர், 2011

oppilan madrasa prayer


ஜனகனமண....
--------------
அனுதினம் உனதருள் நாடினோம் இறையே
பாரினில் பாக்கியம் நீ தா!
பஞ்சம் முசீபத்து நோயணுகாமல்
பாதுகாத்திடு இறைவா
உந்தன் கலாமை என்றும் அறிவாய்
இதயத்தில் இருந்திடச் செய்வாய்
அருள்மறை வழிதனில் இருக்க
அண்ணல் நபிவழி நடக்க
நீயே துணை புரிவாயே
ஜனங்களில் எங்கள் பெற்றோர்களுக்கும்
பாரினில் பாக்கியம் நீ தா!
யா கரீம் யா ரஹீம்
யாரப்பல் ஆலமீன்