10 செப்டம்பர், 2011

Model makthab ஏழு அம்சத் திட்டம்

       
  •             தீனியாத் பாடத்திட்டம்
  • தஜ்வீத் முறையுடன் குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி
  • நுழைவுப் படிவம் (மாணவர்கள் பெயர் தந்தை பெயர் விலாசம் அடங்கிய குறிப்புகள்
  • நுழைவு மற்றும் மாதாந்திரக் கட்டணங்கள்
  • சீருடை.(மாணவர்களுக்கு ஜிப்பா பைஜாமா மாணவிகளுக்கு மக்கண்ணா)
  • குறைந்தது 1 மணிநேரப் பாடம்
  • 20 மாணவர்களுக்கு ஓர் ஆசிரியர்

    மேலதிக விபரம்